Lamplaimat

การปิดเรียนเป็นการภายใน

ตรวจสอบรายชื่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ตรวจสอบรายชื่อว่าถูกต้องหรือไม่ หากชื่อหรือนามสกุลไม่ถูกต้อง

สามารถติดต่อขอแก้ไขได้ที่ห้องวิชาการ โรงเรียนลำปลายมาศ

หรือหากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ ห้องวิชาการ  โทร. 044-661432

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจสอบรายชื่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ชี้แจงการเรียนการสอนและปรับผังรายการออกอากาศการจัดการศึกษาทางไกล

krut

ชี้แจงการเรียนการสอนและปรับผังรายการออกอากาศการจัดการศึกษาทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

อ่านเพิ่มเติม: ชี้แจงการเรียนการสอนและปรับผังรายการออกอากาศการจัดการศึกษาทางไกล

มาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการดำเนินการสอบคัดเลือก นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ท.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

krut

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ
เรื่อง มาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการดำเนินการสอบคัดเลือก
นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านเพิ่มเติม: มาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการดำเนินการสอบคัดเลือก...

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปี 2563 (ประเภทความสามารถพิเศษ))

krut

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ

เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(ประเภทความสามารถพิเศษ)

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปี 2563 (ประเภทความสามารถพิเศษ))

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนลำปลายมาศ

krut

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ

เรื่อง มาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ภายในโรงเรียนลำปลายมาศเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านเพิ่มเติม: มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนลำปลายมาศ

ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

krut

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ

เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (ห้องเรียนปกติ)

กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4
ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนปกติ

รับสมัคร   วันที่ 3 - 12 พฤษภาคม พ.ศ.2563  เวลา 08.30 - 16.30 น.

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (ห้องเรียนปกติ)

คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2563

คำสั่งโรงเรียนลำปลายมาศ
ที่ 46/2563
เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2563

อ่านเพิ่มเติม: คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2563

เลื่อนการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ
เรื่อง เลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

อ่านเพิ่มเติม: เลื่อนการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการรับรายงานตัวและการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ)

กำหนดการรับรายงานตัวนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4
โครงการห้องเรียนพิเศษฯ

ให้นักเรียนมารายงานตัวโดยพร้อมเพียงกัน เวลา 08.30 น. 

ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา อาคาร 3

โรงเรียนลำปลายมาศ

 

 

รายละเอียดการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563