Lamplaimat

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  kanokkon

 นางกนกกร  พวงสมบัติ
ตำแหน่ง ครู 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

         
   
นางสาวสรินทร์ยา  พิมพ์วัน
ตำแหน่ง ครู
  นางนภัสรพี  เสนาะกลาง
ตำแหน่ง ครู
  นางสาวดวงใจ  โพธกัง
ตำแหน่ง ครู
         
       
นางสาวดุษฎี  วัฒนะ
ตำแหน่ง ครู
  นางทิพรดา  สิงห์แก้ว
ตำแหน่ง ครู
  นางสาวสายชล  เรียงสันเทียะ
ตำแหน่ง ครู
         
       
นางสาวนุชนารถ  วิเศษสัตย์
ตำแหน่ง ครู
  นางสาวอรยา  กัลยาณกุล
ตำแหน่ง ครู
  นายมณเฑียร  วุฑฒยากร
ตำแหน่ง ครู
         
       
นางสาวเบญจมาศ  ถนอมศิลป์
ตำแหน่ง ครู
  นายจักรพันธุ์  สินธุรัมย์
ตำแหน่ง ครู
   นางสาวแอนนา  พิลาภ 
ตำแหน่ง ครู
         
   
นางสาวดิฐมน  ศรีเดช
ตำแหน่ง ครู
  นางสาวจุฑาทิพย์  เต็มวิบูลย์โชค
ตำแหน่ง ครู
  นางณัฏฐ์ณรัน  เอี่ยมสะอาด 
ตำแหน่ง ครู
         
       
 นางสาวณัฐกฤตา  ห้วยทราย
ตำแหน่ง ครู
  นางสาวพิมลรัตน์  พิมพ์เชื้อ
ตำแหน่ง ครู
 
  นายกฤษฎางค์  วรรณวิจิตร
ตำแหน่ง ครู
 
         
         
นางสาวสุภารัตน์  สุรพัฒน์พิศิษฐ์ 
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง