Lamplaimat

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  math chatchawan

 นายชัชวาลย์  อะช่วยรัมย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

         
math sarinya    math napatraphee    math duangjai 
 นางสาวสรินทร์ยา  พิมพ์วัน   นางนภัสรพี  เสนาะกลาง   นางสาวดวงใจ  โพธกัง
         
 math dutsadee        
นางสาวดุษฎี  วัฒนะ   นางทิพรดา  สิงห์แก้ว   นางศันสนีย์  สำรวมรัมย์
         
         
นางสาวนุชนารถ  วิเศษสัตย์   นางสาวอรยา  กัลยาณกุล   นายมณเฑียร  วุฑฒยากร
         
         
นางกนกกร  พวงสมบัติ   นายจักรพันธุ์  สินธุรัมย์    
         
math anna    math ditthamon   
นางสาวแอนนา  พิลาภ    นางสาวดิฐมน  ศรีเดช    นางสาวจุฑาทิพย์  เต็มวิบูลย์โชค