Lamplaimat

ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (ห้องเรียนปกติ)

กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4
ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนปกติ

รับสมัคร   วันที่ 3 - 12 พฤษภาคม พ.ศ.2563  เวลา 08.30 - 16.30 น.

regis63 3

regis63 3

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื่อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อทางโรงเรียนจึงมีมาตรการในการรับสมัครนักเรียนในปีการศึกษา 2563 โดยจำกัดจำนวนผู้ที่ต้องการสมัครเรียนในแต่ละวัน มีขั้นตอนดังนี้

2563

หลักฐานที่ใช้สมัคร

- สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
- สำเนาทะเบียนบ้านบิดา และมารดา  (หากไม่มี ใช้ใบสูติบัตรแทนได้)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน
- ใบรับรอง/หลักฐานการจบการศึกษา (ปพ.1)
- รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 2 รูป

** ให้นำเอกสารฉบับจริงมาเพื่อตรวจสอบด้วย **

 

ขั้นตอนการรับสมัครและยื่นหลักฐาน

1) สมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ http://reg.lamplaimat.ac.th/  (ดาวน์โหลดคู่มือการสมัครออนไลน์)

2) ตรวจสอบรายชื่อตามลิ้งด้านล่าง  และมายื่นเอกสารตามวันและเวลาที่กำหนด

ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

รายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 มายื่นหลักฐานวันที่ 3 พ.ค. 63

รายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 มายื่นหลักฐานวันที่ 4 พ.ค. 63

รายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 มายื่นหลักฐานวันที่ 5 พ.ค. 63

รายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 มายื่นหลักฐานวันที่ 6 พ.ค. 63

ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 (ประเภทนักเรียนทั่วไป)

รายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 มายื่นหลักฐานวันที่ 7 พ.ค. 63

รายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 มายื่นหลักฐานวันที่ 8 พ.ค. 63

ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 (ประเภทนักเรียน ม.3 เดิม)

รายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 มายื่นหลักฐานวันที่ 9 พ.ค. 63

รายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 มายื่นหลักฐานวันที่ 10 พ.ค. 63

รายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 มายื่นหลักฐานวันที่ 11 พ.ค. 63

หมายเหตุ : - ชั้น ม.1 หากไม่มีรายชื่อ ให้เข้าไปสมัครออนไลน์และมายื่นหลักฐานในวันที่ 6 พ.ค. 63

                 - ชั้น ม.4 (นักเรียนทั่วไป) หากไม่มีรายชื่อ ให้เข้าไปสมัครออนไลน์และมายื่นหลักฐานในวันที่ 8 พ.ค. 63

                 - ชั้น ม.4 (นักเรียน ม.3 เดิม) หากไม่มีรายชื่อ ให้เข้าไปสมัครออนไลน์และมายื่นหลักฐานในวันที่ 11 พ.ค. 63

3) ในวันมายื่นหลักฐานให้ผู้สมัครรับเอกสารเพื่อกรอกข้อมูล แล้วมาคัดกรองเพื่อแยกประเภทการสมัคร

4) ยื่นหลักฐานเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

5) รับบัตรเข้าห้องสอบ

หมายเหตุ : สำหรับวันที่สอบคัดเลือก โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ผ่านทางเว็บไซต์ www.lamplaimat.ac.th

 

regis63 1

regis63 2

online

 

 

 

 

( นักเรียนที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 หากไม่มายื่นหลักฐานภายในวันที่ 12 พ.ค. 63 ถือว่าสละสิทธิ์ในการสมัคร )

 

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่เพจโรงเรียน หรือห้องวิชาการ (044-661432)