Lamplaimat

เอกลักษณ์โรงเรียน

 

เอกลักษณ์โรงเรียนลำปลายมาศ

สะอาด ร่มรื่น

อัตลักษณ์โรงเรียนลำปลายมาศ

แต่งกายดี สุภาพนอบน้อม

คำขวัญโรงเรียนลำปลายมาศ

พึ่งตนเอง  เคร่งวินัย  ใฝ่เรียนรู้  เป็นผู้นำ

คติธรรมโรงเรียนลำปลายมาศ

" ปัญญา  นรานํ  รตนํ "
ปัญญาดุจแสงสว่างแห่งนรชน