Lamplaimat

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 (ห้องเรียนพิเศษ)

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

 

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 (ตัวจริง)

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 (ตัวสำรอง)

-----------------------------------------------------------------------

ให้นักเรียนมารายงานตัว วันที่ 14 มีนาคม 2563   เวลา 09.00 - 16.30 น.

และมอบตัวพร้อมชำระค่าบำรุงการศึกษา วันที่ 17 มีนาคม 2563  เวลา 09.00 - 16.30 น.

หลักฐานประกอบการมอบตัวนักเรียน

1) สำเนาทะเบียนบ้าน ที่ปรากฏชื่อนักเรียน
2) สำเนาทะเบียนบ้าน ที่ปรากฏชื่อบิดา
3) สำเนาทะเบียนบ้าน ที่ปรากฏชื่อมารดา
4) สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ปกครองกรณีไม่ได้อยู่กับบิดามารดา
5) สำเนาใบแสดงผลการเรียน


หมายเหตุ : เอกสารที่เป็นสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องด้วย และเอกสารทุกฉบับให้นำฉบับจริงมาพร้อมด้วย