Lamplaimat

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

  

นางพิมพกานต์ กิตตินพเกล้า
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

         
   

นายมงคล ม่วงรัตน์
ตำแหน่ง ครู

นายธนภัทร ปีนะภา
ตำแหน่ง ครู
นางสาวจิรนันท์  บุญสุข
ตำแหน่ง ครู
         
     
 นางสาวสุทธิกานต์ พันชนะ
ตำแหน่ง ครู
นางสาวสุรัชดา  แก้วธานี
ตำแหน่ง ครู
นางสาวฐาปนี  ศรีจันทร์บุญ
ตำแหน่ง ครู
         
         
 นางสาวกิตติยา  อภัยเดช
ตำแหน่ง ครู
  นางสาวอรอนงค์  สีคังไพ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
   นายมโน  พงศ์พรหมนาถ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ