Lamplaimat

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

  

tech manitra 

นางมานิตรา อยู่พงษ์ทอง 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

         
tech kaewnchai    tech somchai    tech mongkol
นายขวัญชัย  จิตสำรวย   นายสมชาย สกุลไพศาล   นายมงคล ม่วงรัตน์
         
tech niwat   tech pimpakarn     
 นายนิวัฒน์ เพ็งเภา   นางสาวพิมพกานต์ กิตตินพเกล้า   นายธนภัทร ปีนะภา
         
  tech suttikarn   
นางสาวจิรนันท์  บุญสุข   นางสาวสุทธิกานต์ พันชนะ   นางสาวฐาปนี  ศรีจันทร์บุญ