Lamplaimat

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

  

tech mongkol

นายมงคล ม่วงรัตน์ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

         
tech pimpakarn        
นางพิมพกานต์ กิตตินพเกล้า นายธนภัทร ปีนะภา นางสาวจิรนันท์  บุญสุข
         
tech suttikarn        
 นางสาวสุทธิกานต์ พันชนะ   นางสาวฐาปนี  ศรีจันทร์บุญ   นางสาวกิตติยา  อภัยเดช