Lamplaimat

ตารางสอบปลายภาค 1/2566

ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1/2566

อ่านเพิ่มเติม: ตารางสอบปลายภาค 1/2566

ตารางสอบกลางภาค 1/2566

ตารางสอบกลางภาค  1/2566

อ่านเพิ่มเติม: ตารางสอบกลางภาค 1/2566

คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีปีการศึกษา 2566

คำสั่งโรงเรียนลำปลายมาศ
ที่ 70/2566
เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2566

(คลิกดาวน์โหลด)

อ่านเพิ่มเติม: คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีปีการศึกษา 2566

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

อ่านเพิ่มเติม: ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

อ่านเพิ่มเติม: ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566

รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.4 ปีการศึกษา 2566

รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566

อ่านเพิ่มเติม: รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.4 ปีการศึกษา 2566

รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.1 ปีการศึกษา 2566

รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566

อ่านเพิ่มเติม: รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.1 ปีการศึกษา 2566

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2566 (ความสามารถพิเศษ)

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
(ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ)

อ่านเพิ่มเติม: ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2566 (ความสามารถพิเศษ)

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้า ม. 1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2566 ที่เอกสารไม่สมบูรณ์

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2566 ที่เอกสารไม่สมบูรณ์ 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทความสามารถพิเศษ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566

ประเภทความสามารถพิเศษ

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทความสามารถพิเศษ