Lamplaimat

ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

krut

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ

เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

>> รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 <<

>> รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป <<

>> ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียน ม.3 เดิม <<

 

ผู้เข้าสอบที่ยังไม่รับบัตรเข้าห้องสอบ ให้นำรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
มาในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 พร้อมรับบัตรเข้าห้องสอบ

6 6 63

7 6 63