Lamplaimat

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  eng patthana

 นางพัฒนา  ยิ่งนอก 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

         
     eng kallaya  
 นายณรงค์  เพียงไธสง
  นางกัลยา  พวงยอด   นายขวัญชัย  สิงห์โท
         
 eng chaweewan2   eng suphawan     eng anporn2
นางสาวฉวีวรรณ  นิพิฐกุล   นางศุภวรรณ  วงษ์ถม   นางอัมพร  อุดหนองเลา
         
 eng dungjai    eng saithong   eng comkaew 
นางสาวดวงใจ  อินทร์ศรีเมือง   นางสายทอง  นันทะพันธ์   นางสาวโคมแก้ว  กุเลารัมย์
         
     eng tanyapat  
 นางอุมาพร  จำปาแดง
  นางสาวธันยาภัทร์  พิรุณ   นางสาวธาริณี  จ๋าพิมาย
         
 eng treerat    eng katreeya   eng thapanee
นางสาวตรีรัตน์  เรืองปรัชญากุล   นางสาวคัทรียา  พีระเชื้อ   นางสาวฐาปนี  บูชา 
         
         
นางสาวปรัชญาพร  จันพุทชา   นางสาวยุภาพร  นะวงรัมย์      
         

ครูชาวต่าวชาติ

         
         

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู