Lamplaimat

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  

 นางสาวดวงใจ  อินทร์ศรีเมือง
ตำแหน่ง ครู 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

         
       
 นางกัลยา  พวงยอด
ตำแหน่ง ครู
นางสาวฉวีวรรณ  นิพิฐกุล
ตำแหน่ง ครู
นางศุภวรรณ  วงษ์ถม
ตำแหน่ง ครู
         
     
นางอัมพร  อุดหนองเลา
ตำแหน่ง ครู
นางสาวโคมแก้ว  กุเลารัมย์
ตำแหน่ง ครู
นางสายทอง  นันทะพันธ์
ตำแหน่ง ครู
         
       
นางอุมาพร  จำปาแดง
ตำแหน่ง ครู
นางสาวปนรรฐพร  ชวนรัมย์
ตำแหน่ง ครู
นางนภาพร  ติวงษา
ตำแหน่ง ครู
         
   
นางสาวปรัชญาพร  จันพุทชา
ตำแหน่ง ครู
นางสาวธันยาภัทร์  พิรุณ
ตำแหน่ง ครู
นางสาวธาริณี  จ๋าพิมาย
ตำแหน่ง ครู
         
       
นางสาวตรีรัตน์  เรืองปรัชญากุล
ตำแหน่ง ครู
นางสาวฐาปนี  บูชา
ตำแหน่ง ครู
นางสาวยุภาพร  นะวงรัมย์
ตำแหน่ง ครู
         
     
นางสาวกิตติมาพร  โตหนึ่ง
ตำแหน่ง ครู
นายจักรพงศ์  เขรัมย์
ตำแหน่ง ครู

นางสาวสุภัคพิชา  พระภูจำนงค์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
         
         
 นางสาวชนิดา  โคช่วย
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
  นางสาวอลิสา  เนินกลาง
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง  
   

ครูชาวต่าวชาติ

       
 Mr.Phen  Seak
ครูสอนภาษาเขมร
  Miss.Tian  Yufei
ครูสอนภาษาจีน