Lamplaimat

คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2564

คำสั่งโรงเรียนลำปลายมาศ
ที่ 50/2564
เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2564

อ่านเพิ่มเติม: คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2564

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทนักเรียน ม.3 (รร.เดิม)

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษ 2564
ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (รร.เดิม)

อ่านเพิ่มเติม: ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทนักเรียน ม.3 (รร.เดิม)

ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4
ปีการศึกษา 2564

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

แจ้งกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2563

โรงเรียนลำปลายมาศ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม  2563

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2563

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563

ตารางสอบปลายภาค
ภาคเรียนที่ี 1 ปีการศึกษา 2563

อ่านเพิ่มเติม: ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563