Lamplaimat

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนลำปลายมาศ

krut

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ

เรื่อง มาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ภายในโรงเรียนลำปลายมาศเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านเพิ่มเติม: มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนลำปลายมาศ

ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

krut

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ

เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (ห้องเรียนปกติ)

กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4
ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนปกติ

รับสมัคร   วันที่ 3 - 12 พฤษภาคม พ.ศ.2563  เวลา 08.30 - 16.30 น.

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (ห้องเรียนปกติ)

คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2563

คำสั่งโรงเรียนลำปลายมาศ
ที่ 46/2563
เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2563

อ่านเพิ่มเติม: คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2563

เลื่อนการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ
เรื่อง เลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

อ่านเพิ่มเติม: เลื่อนการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการรับรายงานตัวและการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ)

กำหนดการรับรายงานตัวนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4
โครงการห้องเรียนพิเศษฯ

ให้นักเรียนมารายงานตัวโดยพร้อมเพียงกัน เวลา 08.30 น. 

ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา อาคาร 3

โรงเรียนลำปลายมาศ

 

 

รายละเอียดการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ)

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

อ่านเพิ่มเติม: รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ)

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 (ห้องเรียนพิเศษ)

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

อ่านเพิ่มเติม: รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 (ห้องเรียนพิเศษ)

รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบเข้าห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 
ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ

อ่านเพิ่มเติม: รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบเข้าห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4

การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (ห้องเรียนปกติ)

กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4
ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนปกติ

รับสมัคร   วันที่ 21 - 25 มีนาคม พ.ศ.2563  เวลา 08.30 - 16.30 น.

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร

ดาวน์โหลดคู่มือการสมัครออนไลน์

Link รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 

อ่านเพิ่มเติม: การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (ห้องเรียนปกติ)