Lamplaimat

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  

นางสาวชุติกาญจน์  คำแก้ว
ตำแหน่ง ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป         
         
         
นางสาธิยา  แสงดี
ตำแหน่ง ครู 
  นางขนิษฐา  สกุลไพศาล
ตำแหน่ง ครู 
  นางรัตนาวดี  ประเสริฐโส
ตำแหน่ง ครู 
         
       
 นางสาวดุษณีย์  ชะลุนรัมย์
ตำแหน่ง ครู
  นางสาวรินทร์ลภัส  ชัยสิทธิ์ณธี
ตำแหน่ง ครู 
  นางลำเจียก  ปะสุรัมย์
ตำแหน่ง ครู 
         
       
 นางสาวรัตติกาณ์  ไทยเสรีรุ่งเรือง
ตำแหน่ง ครู
 

นางพิมพ์พร  พรมตวง
ตำแหน่ง ครู

   นางสาวฑิตฐิตา  วัฒนะ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
         
         
 นางนิตยา  ดวงนิล
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
  นางสาวศิรีธร  เรืองปรัชญากุล
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
   
         
สาขาฟิสิกส์         
         
         
 นายพนม  วงษ์ถม
ตำแหน่ง ครู
  นายสมาน  สอนสะอาด
ตำแหน่ง ครู
  นายกฤตติชัย  ไกรสร
ตำแหน่ง ครู
         
     
นางสาวสุพิศ  ริสา
ตำแหน่ง ครู
  นางสาวกฤษณา  คล่องแคล่ว
ตำแหน่ง ครู
   นางสาวจรรยา  ชัยศรีรัมย์
ตำแหน่ง ครู
         
       
นายกล้ายุทธ  อภิรักษ์
ตำแหน่ง ครู 
       
         
 สาขาเคมี    
         
         
 นางสาวหทัยชนก  เหล็กดี
ตำแหน่ง ครู
  นายรณกร  ศรีโสภา
ตำแหน่ง ครู
  นางจิราภรณ์  กุลพิมล
ตำแหน่ง ครู

         
         
 นางสาวพัชราภรณ์  คะเรรัมย์
ตำแหน่ง ครู
  นางสาวสุภาภรณ์  เกิดสันเทียะ
ตำแหน่ง ครู
 
  นางสาววิภาวี  ทะนานทอง
ตำแหน่ง ครู
         
         
สาขาชีววิทยา 
 
   
         
         
 นางสาวอัษฎาพร  โพธิ์วิเศษ
ตำแหน่ง ครู
  นางเกษรา  สุชิรัมย์
ตำแหน่ง ครู

  นางสาวชุติกาญจน์  คำแก้ว
ตำแหน่ง ครู 
         
     
 นางสาวกนกวรรณ  ศริญญาวัจน์
ตำแหน่ง ครู
  นางสาวจันทร์จิรา  เพ็ญกลาง
ตำแหน่ง ครู
  นางสาววิมลณัฐ  เข็มทอง
ตำแหน่ง ครู 
         
         
สาขาคอมพิวเตอร์    
         
         
 นางสาวโสภิตา  สาลี
ตำแหน่ง ครู
  นายสุรเดช  ปุยะติ
ตำแหน่ง ครู

  นายธนิต  ธรรมมาวิรุฬห์
ตำแหน่ง ครู

         
         
นางสาวสุธาสินี  รอดกระโทก
ตำแหน่ง ครู
  นางสาวปานรวี  สุริเทศ
ตำแหน่ง ครู
  นางสาวจุฑามาศ  กาวไธสง
ตำแหน่ง ครู
         
       
นางสาวพิชญา  รอดไธสง
ตำแหน่ง ครู
  นางสาวอัจฉรา  คะรานรัมย์
ตำแหน่ง ครู
  นายศตวรรษ  เติมทรัพย์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ