Lamplaimat

กำหนดการรับรายงานตัวและการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ)

กำหนดการรับรายงานตัวนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4
โครงการห้องเรียนพิเศษฯ

ให้นักเรียนมารายงานตัวโดยพร้อมเพียงกัน เวลา 08.30 น. 

ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา อาคาร 3

โรงเรียนลำปลายมาศ

 

 

รายละเอียดการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563