Lamplaimat

ประกาศผลคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567

             1) ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ<คลิก>

               2) ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ<คลิก>

    3) ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ<คลิก>

4) ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษไม่เต็มสัดส่วนที่กำหนด<คลิก>

 

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อเป็นตัวจริง เข้ารายงานตัวผ่านระบบออนไลน์

เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ในวันที่ 27 มีนาคม 2567 ภายในเวลา 16.00 น. 

และให้มามอบตัว ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567  เวลา 09.00 น.

1) ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

2) ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ

3) ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

4) ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษไม่เต็มสัดส่วนที่กำหนด