Lamplaimat

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

 นายเจษฎา  อยากดี
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

         
         
 นายอดินันท์  สิงห์โพนทัน
ตำแหน่ง ครู
  นายสมคิด  ใยไธสง
ตำแหน่ง ครู
   นายปัญญา  ติวงษา
ตำแหน่ง ครู
         
         
นายวุฒิชาติ  ตุพิมาย
ตำแหน่ง ครู
  นายสหภพ  ศรีบุญลือ
ตำแหน่ง ครู
   นายธวัช  สะเทือนรัมย์
ตำแหน่ง ครู
         
         
นายอลงกรณ์  แก้วกล้า
ตำแหน่ง ครู 
   ว่าที่ร้อยตรี พิชิต  เรื่องสุขสุด
ตำแหน่ง พนักงานราชการ