Lamplaimat

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

 นายชญาวัต  สอิ้งรัมย์
ตำแหน่ง ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

         
         
 นายสิน  ตาน้อย
ตำแหน่ง ครู
นางอุไรรัตน์  พงษ์นาคินทร์
ตำแหน่ง ครู
นางสาวลัคณา  ทองศรี
ตำแหน่ง ครู
         
         
นางรัติกาล  อภิรักษ์
ตำแหน่ง ครู
 นางลำใย  คะเลารัมย์
ตำแหน่ง ครู
นางกาญลดา  แก้วชนะ
ตำแหน่ง ครู
         
       
นายณัตฐพล  ปะวะเสนะ
ตำแหน่ง ครู 
  นายอนุสรณ์  ลบสันเทียะ
ตำแหน่ง ครู
   นางธนูรัตน์  พิมพ์บุญญามาศ
ตำแหน่ง ครู
         
         
นางสาวรัชดาพร  สังข์รัมย์
ตำแหน่ง ครู
  นางสาวสุพิชชา  มากะเต
ตำแหน่ง ครู
  นางอรุณี  นิลคช
ตำแหน่ง ครู
         
       
นางสาวฝนทิพย์  หาญชนะ
ตำแหน่ง ครู

  นางบุษกร  มูลไธสง
ตำแหน่ง ครู
  นายศักรินทร์  คำปล้อง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
         
         
 นายสุรัตน์   วุฒิพันธ์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง