Lamplaimat

ฝ่ายบริหาร

 

ทำเนียบบุคลากร โรงเรียนลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ฝ่ายบริหาร

 

 นายประภาส  สนิทรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

     
 sombut 64   nongnuch 64

นายสมบัติ  ศรีผดุง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 

นางนงนุช  สำเร็จสุข
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

     

 porntiwa 64

  yossawat 64 

นางสาวพรทิวา  สิงห์พันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

 

นายยศวรรธน์  วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป