Lamplaimat

ประกาศปิด-เปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2564

???? ปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564
???? และเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศปิด-เปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2564

ตารางสอบปลายภาค 1/2564

64 1 final m1

64 1 final m2

64 1 final m3

64 1 final m4

64 1 final m5

64 1 final m6

รายชื่อมอบตัว ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ
เรื่อง รายชื่อมอบตัว ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

อ่านเพิ่มเติม: รายชื่อมอบตัว ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องสอบนักเรียน ม.4 ประเภทนักเรียนเดิม ม.3 (รร.เดิม)

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ
เรื่อง เปลี่ยนแปลงห้องสอบและวันที่สอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ประเภทนักเรียนเดิมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (รร.เดิม)

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องสอบนักเรียน ม.4 ประเภทนักเรียนเดิม ม.3 (รร.เดิม)

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2564 (ห้องเรียนพิเศษ)

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

อ่านเพิ่มเติม: รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2564 (ห้องเรียนพิเศษ)

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (ห้องเรียนพิเศษ)

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม: รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (ห้องเรียนพิเศษ)