Lamplaimat

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่

  

         
       
 นางสาวรสรินทร์  กิ่งเกษ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นางสาวภาลิดา  เติมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานวิชาการ
นายกฤษณ์  สัตยาพิทักษ์
เจ้าหน้าที่งานบุคคล
         
         
นางสาวฐิติกาญจน์  พรมงาม
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวสุพรรษา  เติมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานพยาบาล