Lamplaimat

ชี้แจงการเรียนการสอนและปรับผังรายการออกอากาศการจัดการศึกษาทางไกล

krut

ชี้แจงการเรียนการสอนและปรับผังรายการออกอากาศการจัดการศึกษาทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คลิกอ่านรายละเอียด