Lamplaimat

ตรวจสอบรายชื่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ตรวจสอบรายชื่อว่าถูกต้องหรือไม่ หากชื่อหรือนามสกุลไม่ถูกต้อง

สามารถติดต่อขอแก้ไขได้ที่ห้องวิชาการ โรงเรียนลำปลายมาศ

หรือหากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ ห้องวิชาการ  โทร. 044-661432

 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

หมายเหตุ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เป็นนักเรียนโรงเรียนลำปลายมาศเดิม ให้ตรวจสอบทั้งชื่อ-สกุล และรหัสประจำตัวนักเรียน ว่าถูกต้องหรือไม่