Lamplaimat

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2563

โรงเรียนลำปลายมาศ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม  2563

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2563

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563

ตารางสอบปลายภาค
ภาคเรียนที่ี 1 ปีการศึกษา 2563

อ่านเพิ่มเติม: ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563

การปิดเรียนเป็นการภายใน

ตรวจสอบรายชื่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ตรวจสอบรายชื่อว่าถูกต้องหรือไม่ หากชื่อหรือนามสกุลไม่ถูกต้อง

สามารถติดต่อขอแก้ไขได้ที่ห้องวิชาการ โรงเรียนลำปลายมาศ

หรือหากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ ห้องวิชาการ  โทร. 044-661432

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจสอบรายชื่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ชี้แจงการเรียนการสอนและปรับผังรายการออกอากาศการจัดการศึกษาทางไกล

krut

ชี้แจงการเรียนการสอนและปรับผังรายการออกอากาศการจัดการศึกษาทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

อ่านเพิ่มเติม: ชี้แจงการเรียนการสอนและปรับผังรายการออกอากาศการจัดการศึกษาทางไกล

มาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการดำเนินการสอบคัดเลือก นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ท.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

krut

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ
เรื่อง มาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการดำเนินการสอบคัดเลือก
นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านเพิ่มเติม: มาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการดำเนินการสอบคัดเลือก...

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปี 2563 (ประเภทความสามารถพิเศษ))

krut

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ

เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(ประเภทความสามารถพิเศษ)

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปี 2563 (ประเภทความสามารถพิเศษ))

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนลำปลายมาศ

krut

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ

เรื่อง มาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ภายในโรงเรียนลำปลายมาศเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านเพิ่มเติม: มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนลำปลายมาศ