Lamplaimat

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4
ปีการศึกษา 2564

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

แจ้งกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2563

โรงเรียนลำปลายมาศ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม  2563

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2563

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563

ตารางสอบปลายภาค
ภาคเรียนที่ี 1 ปีการศึกษา 2563

อ่านเพิ่มเติม: ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563

การปิดเรียนเป็นการภายใน

ตรวจสอบรายชื่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ตรวจสอบรายชื่อว่าถูกต้องหรือไม่ หากชื่อหรือนามสกุลไม่ถูกต้อง

สามารถติดต่อขอแก้ไขได้ที่ห้องวิชาการ โรงเรียนลำปลายมาศ

หรือหากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ ห้องวิชาการ  โทร. 044-661432

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจสอบรายชื่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ชี้แจงการเรียนการสอนและปรับผังรายการออกอากาศการจัดการศึกษาทางไกล

krut

ชี้แจงการเรียนการสอนและปรับผังรายการออกอากาศการจัดการศึกษาทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

อ่านเพิ่มเติม: ชี้แจงการเรียนการสอนและปรับผังรายการออกอากาศการจัดการศึกษาทางไกล