Lamplaimat

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทนักเรียน ม.3 (รร.เดิม)

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษ 2564
ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (รร.เดิม)

คลิก อ่านประกาศ