Lamplaimat

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่มเติม: ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ

เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

อ่านเพิ่มเติม: รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

คำสั่ง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2562

คำสั่ง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2562 (ที่ 43/2562)

อ่านเพิ่มเติม: คำสั่ง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2562

การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม)

logo lp

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ
เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

1) กรณีนักเรียนมีคะแนนเท่ากันในลำดับสุดท้าย
2) ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
3) หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ

อ่านเพิ่มเติม: การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม)

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนลำปลายมาศ ปีการศึกษา 2562

logo lp

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ

เรื่อง ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนลำปลายมาศ ปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่มเติม: ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนลำปลายมาศ ปีการศึกษา 2562

การแก้ 0. ร. มส. และ มผ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ประกาศ
การแก้ 0.  ร.  มส. และ มผ.  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนทุกระดับชั้น ม.1 - ม.6  

ทีมีผลการเรียน 0.  ร.  มส  และ  มผ.

ให้มาดำเนินการแก้ไขผลการเรียนกับครูประจำวิชา

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562

 

ฝ่ายวิชาการ