Lamplaimat

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนลำปลายมาศ ปีการศึกษา 2562

logo lp

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ

เรื่อง ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนลำปลายมาศ ปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่มเติม: ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนลำปลายมาศ ปีการศึกษา 2562

การแก้ 0. ร. มส. และ มผ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ประกาศ
การแก้ 0.  ร.  มส. และ มผ.  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนทุกระดับชั้น ม.1 - ม.6  

ทีมีผลการเรียน 0.  ร.  มส  และ  มผ.

ให้มาดำเนินการแก้ไขผลการเรียนกับครูประจำวิชา

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562

 

ฝ่ายวิชาการ

แจ้งกำหนดการปิด-เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562

แจ้งกำหนดการปิด-เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่มเติม: แจ้งกำหนดการปิด-เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

logo lp

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่มเติม: ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562