Lamplaimat

ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy

โรงเรียนลำปลายมาศ ประกาศเจตนารมณ์
นโยบายไม่รับของขวัญและของรางวัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)