Lamplaimat

ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562ฉบับที่ 1  ประเภทนักเรียนทั่วไป 

ฉบับที่ 2  ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

ฉบับที่ 3  ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

ฉบับที่ 4  ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษไม่เต็มสัดส่วนที่กำหนด