Lamplaimat

การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม)

logo lp

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ
เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

1) กรณีนักเรียนมีคะแนนเท่ากันในลำดับสุดท้าย
2) ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
3) หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ