Lamplaimat

การแก้ 0. ร. มส. และ มผ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ประกาศ
การแก้ 0.  ร.  มส. และ มผ.  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนทุกระดับชั้น ม.1 - ม.6  

ทีมีผลการเรียน 0.  ร.  มส  และ  มผ.

ให้มาดำเนินการแก้ไขผลการเรียนกับครูประจำวิชา

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562

 

ฝ่ายวิชาการ