Lamplaimat

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565


ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองอ่านทำความเข้าใจก่อนรายงานตัวออนไลน์ 


-  ให้นักเรียนที่ได้รับการประกาศผลตามบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ตัวจริง รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนลำปลายมาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
-  รายงานตัวออนไลน์ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น.
-  โดยให้นักเรียนรายงานตัวทางออนไลน์ผ่านลิ้งค์รายงานตัวของทางโรงเรียน
-  ข้อมูลที่จำเป็นในการรายงานตัวออนไลน์ คือ ประเภทการสมัคร และลำดับที่ที่เป็นรายชื่อของตนเอง จากประกาศของทางโรงเรียน (ยึดตามประกาศผลสอบโรงเรียนเท่านั้น)

หากไม่รายงานตัวออนไลน์ตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

>> ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 (ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ)

>> ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 (ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ)

>> ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 (ประเภทนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ)

>> ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 (กรณีนักเรียนเงื่อนไขพิเศษไม่เต็มสัดส่วนที่กำหนด)