Lamplaimat

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

 ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองอ่านทำความเข้าใจก่อนรายงานตัวออนไลน์ 


-  ให้นักเรียนที่ได้รับการประกาศผลตามบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ตัวจริง รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนลำปลายมาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
-  รายงานตัวออนไลน์ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ก่อนเวลา 18.00 น.
-  โดยให้นักเรียนรายงานตัวทางออนไลน์ผ่านลิ้งค์รายงานตัวของทางโรงเรียน
-  ข้อมูลที่จำเป็นในการรายงานตัวออนไลน์ คือ ประเภทการสมัคร แผนการเรียน และลำดับที่รายชื่อของตนเอง จากประกาศของทางโรงเรียน (ยึดตามประกาศผลสอบโรงเรียนเท่านั้น)

หากไม่รายงานตัวออนไลน์ตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

>> ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 (ประเภทนักเรียนเดิม)

>> ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 (ประเภทนักเรียนทั่วไป)