Lamplaimat

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

 

>> ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 (ประเภทนักเรียนเดิม ม.3 เลื่อนชั้น)


>> ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 (ประเภทนักเรียนทั่วไป)