Lamplaimat

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

 

>> ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 (ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ)


>> ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 (ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ)


>> ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 (ประเภทนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ)


>> ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 (กรณีนักเรียนเงื่อนไขพิเศษไม่เต็มสัดส่วนที่กำหนด)