Lamplaimat

การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (ห้องเรียนปกติ)

กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4
ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร(เงื่อนไขพิเศษ)

กรอกยื่นความจำนงเข้าศึกษาต่อได้ตั้งแต่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2566
ส่งหลักฐานการรับสมัครและยื่นใบแจ้งความจำนงได้ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2566