Lamplaimat

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้า ม.1 (ประเภทความสามารถพิเศษ) ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1
ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2565

 

<คลิกอ่านรายละเอียด>

 

ให้มาสอบคัดเลือกในวันที่ 22 มีนาคม 2565

เวลา 09.00 น.

ก่อนเข้าสอบ ให้แสดงหลักฐาน/ใบรับรองผลตรวจ ATK (ผลตรวจภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนวันสอบ)