Lamplaimat

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2561

 krut

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

          ประเภทที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป

          ประเภทที่ 2 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

          ประเภทที่ 3 กรณีนักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษไม่เต็มสัดส่วนที่กำหนด


ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมารายงานตัวพร้อมกับผู้ปกครองที่หอประชุมโรงเรียนลำปลายมาศ

ในวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น. และมอบตัวในวันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.