Lamplaimat

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนลำปลายมาศ ปีการศึกษา 2561

logo lp

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ

เรื่อง ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนลำปลายมาศ ปีการศึกษา 2561

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนลำปลายมาศ ปีการศึกษา 2561 มี 2 วิธี ดังนี้

1) สมัครด้วยตนเอง 

    ผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัคร ในวันรับสมัครตามที่โรงเรียนประกาศ

2) การยื่นความจำนงเข้าศึกษาต่อผ่านทางเว็บไซต์ 

    - ผู้สมัครสามารถยื่นความจำนงเข้าศึกษาต่อได้ที่เว็บไซต์ http://reg.lamplaimat.ac.th

    - เมื่อถึงวันรับสมัคร ผู้สมัครสามารถแจ้งจุดประชาสัมพันธ์ ว่าบันทึกข้อมูลในระบบอินเตอร์เน็ตแล้ว และรับบัตรคิว จากนั้นไปที่โต๊ะ Bypass ได้ทันที

    - ดาวโหลดคู่มือขั้นตอนการยื่นความจำนงเข้าศึกษาต่อ