Lamplaimat

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2565 (ห้องเรียนพิเศษ)

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

 ให้นักเรียนมารายงานตัว วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565   เวลา 09.00  น.

หลักฐานในการมอบตัวและรายงานตัว

1. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน

2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน  บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

3. ใบรับรอง/ปพ.1

4. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว