Lamplaimat

รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2565 (ประเภท นร. ม.3 เดิมเลื่อนชั้น)

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศ

รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

ประเภทนักเรียนเดิมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เลื่อนชั้น

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อกรอกรายละเอียดการสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ ที่ www.lamplaimat.ac.th
 
ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2565 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์