Lamplaimat

การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (ห้องเรียนปกติ)

กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4
ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนปกติ

รับสมัคร   วันที่ 21 - 25 มีนาคม พ.ศ.2563  เวลา 08.30 - 16.30 น.

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร

ดาวน์โหลดคู่มือการสมัครออนไลน์

Link รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 

ปฏทนรบสมคร63

normal 63 1

normal 63 2

normal 63 3

normal 63 4

normal 63 5