Lamplaimat

เนื้อหา

O22-ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ 2565

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2564

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2564

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2565

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2565

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2565

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2565

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2565

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2565

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2565

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2565