Lamplaimat

เนื้อหา

O20-ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ 2566

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2565

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2565

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2566

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2566

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2566

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2566

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2566

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2566

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2566