Lamplaimat

เนื้อหา

ITA 2020 ประจำปีงบประมาณ 2563

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (OIT)

โรงเรียนลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

O1-โครงสร้างสถานศึกษา
O2-ข้อมูลบริหาร

O3-อำนาจหน้าที่
O4-แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา
O5-ข้อมูลการติดต่อ
O6-กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
O7-ข่าวประชาสัมพันธ์
          - ข่าวประชาสัมพันธ์
          - วารสารโรงเรียน
O8-Q&A
O9-Social Network
O10-แผนดำเนินงานประจำปี
O11-รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
O12-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
          - SAR โรงเรียนลำปลายมาศ ปี 2562
          - บทสรุปผลการรายงานการประเมินตนเองสำหรับผู้บริหาร SAR ปี 2562
O13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ
O17-E-Service
          - สอบถามผลคะแนน O-NET รายบุคคล
          - ระบบ AMSS
          - ระบบ SMSS
O18-แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
O19-รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
O20-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
O21-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ แผนการจัดหาพัสดุ
O22-ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุประจำปี
O25-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26-การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
O27-หลักเกณฑ์การบริการและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
O28-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O29-แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30-ช่องทางแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
O32-ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O34-เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36-การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
O37-การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
O38-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
O40-รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
O41-รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี