Lamplaimat

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายในโรงเรียน 044-661-432, 044-623-465
10 หมายเลข Fax
11 ห้องผู้อำนวยการ
12 ห้องเลขานุการ
13 ห้องธุรการ
14 ห้องวิชาการ
15 ห้องการเงิน
16 ห้องพัสดุ
17 ห้องเกษตร (ครูขวัญชัย)
18 ศูนย์เทคโน ฯ อาคาร 3
19 ห้องรองผู้อำนวยการ อัญชลี
20 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
21 กลุ่มสาระฯ สังคม
22 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
23 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
24 ห้องบริหารทั่วไป
25 ห้องสมุด
26 ห้องแนะแนว
27 กลุ่มสาระฯ พละศึกษา
28 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
29 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
30 อาคารคหกรรม (ครูมานิตรา)
31 อาคารอุตสาหกรรม
32 ห้องรูดบัตร / บุคคล
33 ห้องประชาสัมพันธ์