Lamplaimat

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้า ม. 1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2566 ที่เอกสารไม่สมบูรณ์

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2566 ที่เอกสารไม่สมบูรณ์ 
(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มี.ค. 66)
????ให้นักเรียนดำเนินการแนบเอกสารหลักฐานการสมัครในระบบ โดยเอกสารที่ใช้ได้แก่
- ม.1 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
- ม.4 สำเนา ปพ.1 หรือ ปพ.7 รับรองการเป็นนักเรียนชั้น ม. 3

????
หากนักเรียนไม่สามารถดำเนินการแนบเอกสารในระบบได้ ให้นักเรียนนำเอกสารและรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว มาสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนลำปลายมาศ อาคาร 3 ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ก่อนเวลา 16.30 น.

????
นักเรียนที่แนบเอกสารเรียบร้อยแล้วให้พิมพ์ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย แล้วนำมาในวันสอบ