Lamplaimat

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทความสามารถพิเศษ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566

ประเภทความสามารถพิเศษ

 

ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อ มาสอบในวันที่ 15 มีนาคม 2566
ณ สนามสอบโรงเรียนลำปลายมาศ

หากไม่มาสอบถือว่าสละสิทธิ์