Lamplaimat

การทดสอบความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

การทดสอบเรื่องความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

          เนื่องจากวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันรัฐธรรมนูญของไทย และเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศ จึงขอเชิญชวนคุณครูทุกท่านหรือผู้ที่สนใจ ร่วมทดสอบเรื่องความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อรับเกียรติบัตร

ภายใน เดือนธันวาคม 2565

 

คลิกทำแบบทดสอบ