Lamplaimat

ทำบุญตักบาตร ปีใหม่ 2563

          ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนลำปลายมาศ ร่วมทำบุญใส่บาตร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ปี 2563