Lamplaimat

กิจกรรมวันคริสมาส 2562

          ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนลำปลายมาศ จัดกิจกรรม Christmas Day and Happy New Year 2020