Lamplaimat

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการห้องเรียนสีขาว

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU)
โครงการห้องเรียนสีขาว ห้องเรียนคนดี
TO BE NUMBER ONE
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนลำปลายมาศ